Cbro System .co.,Ltd

จัดจำหน่าย ออกแบบ พร้อมติดตั้งและให้คำปรึกษา ด้านระบบภาพ เสียง แสง ระบบการนำเสนอการประชุมในอาคารหอประชุม ห้องประชุม ห้องการเรียนการสอนต่าง ๆ  ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; icon_widget_image 114/271 หมู่บ้านพฤกษา 74 หมู่ 4 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 icon_widget_image 02-002-1354 0-2002-9745 (Fax) icon_widget_image [email protected]
Image Alt
Contact US

Contact Us

สามารถกรอกแบบ Form เพื่อติดต่อเรา บริษัท ซีโบร ซิสเต็ม จำกัด

Cbro System

บริษัท ซีโบร ซิสเต็ม จำกัด

114/271 หมู่บ้านพฤกษา 74 หมู่ 4 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

0-2002-9745 (Fax)

ติดต่อเรา

ชื่อ-นามสกุล required

Email required

ข้อความ